Slide background
บริการพื้นที่วางสินค้า
iconพื้นที่จอดรถยนต์
ให้บริการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับนำเข้าและส่งออก โดยมีพื้นที่บริการกว่า 83,078 ตารางเมตร
หรือรองรับรถยนต์ 5,862 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
Storage-Service1 พื้นที่ลานจอด Ro-Ro
Area พื้นที่ (sq.m.) จำนวน (Units)
Area A 8,873 629
Area B 8,873 637
Area C 8,099 588
Area D 11,024 758
Area E 10,956 762
Area F 5,542 403
Area G 5,542 403
Area H 5,116 372
Area I 6,162 434
Area J 8,089 549
Area K 4,802 327
Total 83,078 5,862
iconพื้นที่วางสินค้าทั่วไป
ให้บริการพื้นที่สำหรับสินค้าทั่วไปสำหรับนำเข้าและส่งออก โดยมีพื้นที่ให้บริการกว่า 138,317 ตารางเมตร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่วางสินค้าทั่วไป
Area พื้นที่ (Sq.m.)
Area A 33,439
Area B 65,676
Area C 39,202
Total 138,317
iconพื้นที่คลังสินค้า
ให้บริการพื้นที่คลังสินค้าสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก โดยมีพื้นที่ให้บริการรวม 3,045 ตางรางเมตร
พื้นที่คลังสินค้า
Area พื้นที่ (Sq.m.)
Import 1,870
Export 1,175
Total 3,045